PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP
Phòng Tổ chức - Tổng hợp


I. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng:
1. Công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ.
2. Công tác pháp chế.
3. Công tác thi đua - khen thưởng; kỷ luật.
4. Công tác tổng hợp, báo cáo.
5. Các mảng công tác chuyên đề. 
 
II. Nhiệm vụ:
1. Công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ
1.1. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao hàng năm, tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch về lao động và biên chế; nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;
1.2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trường;
1.3. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trường cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trường trong từng giai đoạn;
1.4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng; nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức; nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; các chế độ về phụ cấp theo quy định; trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm. Triển khai, theo dõi chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương,... đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường;
1.5. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá viên chức, người lao động hàng năm. Quản lý và công khai kết quả kê khai thu nhập, tài sản hàng năm của công chức, viên chức quản lý theo quy định của pháp luật;
1.6. Tham gia đề xuất, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của trường;
1.7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;
1.8. Quản lý lực lượng viên chức, người lao động trong độ tuổi tự vệ, phối hợp phân công, điều động viên chức, người lao động tham gia trực lễ, tết, các đợt trực tự vệ theo yêu cầu.
2. Công tác pháp chế:
2.1. Tham mưu Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;
2.2. Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trường, của viên chức, người lao động trong trường;
2.3. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;
2.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của trường cho viên chức, người lao động; phối hợp với các đơn vị thuộc Trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;
2.5. Xây dựng môi trường sư phạm trong viên chức, người lao động toàn trường;
2.6. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với những văn bản do các đơn vị khác trong trường soạn thảo (trừ vấn đề thể thức và thủ tục).
3. Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật viên chức, người lao động
3.1. Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động;
3.2. Tham mưu xét duyệt, bình chọn các danh hiệu, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm; đánh giá chuẩn giảng viên, giáo viên dạy nghề theo quy định.
4. Công tác tổng hợp, báo cáo
4.1. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của trường theo định kỳ và đột xuất;
4.2. Thực hiện việc lập sổ, lưu trữ và ghi chép biên bản các cuộc họp cấp trường;
4.3. Soạn thảo các loại văn bản của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
5. Các mảng công tác chuyên đề
Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chuyên đề không thuộc chức năng của các đơn vị khác;
6. Thường trực các Hội đồng tuyển dụng, lương, phụ cấp, kỷ luật, Thi đua-khen thưởng của trường. 
7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao. Báo cáo theo quy định chung.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC :
 
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
Trương Quốc Tuấn
Trưởng phòng
0919408358
2
Lê Thị Nhung
Chuyên viên
0937696269
3
Lê Thị Như Ý
Chuyên viên
0944388883
6
Lê Thị Bích Kim
Giáo viên
0937936942
 
IV. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3939045 - 0252.3835084 (113)
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
186

Lượt truy cập:
6365426
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn